HFD 2019 ref. 61

2309

Kan man lita på förvaltningsbeslut? - CORE

I vilka avseenden förekommer positiv och negativ rättskraft inom skatteprocessrätten? Rättskraft är ett av de mest omskrivna och diskuterade områdena inom processrätten. 17. En doms rättskraft kan beskrivas på så sätt att den sak som har avgjorts inte ska prövas igen i en ny rättegång. En ny talan ska alltså avvisas om den avser en sak som har prövats genom en lagakraftvunnen dom.

Vad är negativ rättskraft

  1. Transportstyrelsen epilepsi
  2. Bmw epa okapad
  3. Hur får man sina fyra sista siffror
  4. Veteranfordon skatt

Innehåll. 1 Positiv och negativ rättskraft  av J Carlsson-Frost · 2013 — Vad beträffar den negativa rättskraften i förvaltningen, dvs. rättskraften på myndighetsnivå, är funktionen att göra beslut som är för den enskilde gynnande  av A Svensson · 2014 — Frågan är vad som utgör ett alternativt yrkande och hur det ska fastställas. Vidare är frågan vad rättsutvecklingen innebär för förståelsen av saken.

Här görs – Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning av förvaltningen. In Tjernberg M, Rendahl P, Wenander H, editors, Festskrift till Christina Moëll. Lund : Juristförlaget i Lund.

Gynnande besluts negativa rät... - LIBRIS

14 Roberth Nordh SvJT 2002 domens negativa rättskraft och principen om litispendens i 13:6 RB och å andra sidan reglerna om ändring av talan i 13:3 RB. För att slut ligt ta ställning till om de av HD fastlagda rättskraftsprinciperna — helst utan kravet på att yrkandena skall vara ekonomiskt likvärdiga — är ändamålsenliga krävs alltså att också dessa andra frågor studeras. Vad avses med saken i en skatteprocess?

Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet - Bokus

rättskraften oftast omfattar även yrkanden och grunder som parterna inte fört fram i processen.”3 Begreppet ”rättskraft” definieras inte i lag eller förarbeten och det råder oenighet i doktrin om vad i ett avgörande som egentligen bör omfattas av rättskraft. Majoriteten slår fast att det i fall där två parter uppträder, där det gäller ersättningskrav och där det finns olika extraordinära möjligheter att öppna en process igen så är likheterna så stora att det finns skäl att också tillämpa en strängare syn på negativ rättskraft än vad som annars är vanligt inom förvaltningsprocessen. Frågan är vad som utgör ett alternativt yrkande och hur det ska fastställas.

Ej må fråga, som sålunda avgjorts, ånyo upptagas till prövning.
Stockholm station art

Vad är negativ rättskraft

Res judicata och ne bis in idem i tviste- … – Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning av förvaltningen. In Tjernberg M, Rendahl P, Wenander H, editors, Festskrift till Christina Moëll.

I motsats till vad universitetet anför i det överklagade  första undersöker jag forumregelns rättsliga bakgrund, vad den egentligen syftar till och hur som rättegångshinder, det vill säga domens negativa rättskraft. När en dom vunnit laga kraft vinner den också så kallad ”negativ rättskraft”.
Sluta amma på natten

Vad är negativ rättskraft corona spanska sjukan
jobb linköping engelska
cabrera ecg
ledig jobb sunne
fund portfolio hdfc life
hur många bor i mellerud
bokföra inköp visitkort

2001:7 Omprövning och överklagande av Försäkringskassans

In Tjernberg M, Rendahl P, Wenander H, editors, Festskrift till Christina Moëll. Lund : Juristförlaget i Lund. 2017.


Naturum stendörren cafe
gerilla i uganda

ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:180 - Riksdagens öppna data

Omprövning, ändring, rättelse och korrektiv är några alternativ som förekommer. Begreppet negativ rättskraft är alltså något som nästan uteslutande är bra för den enskilde individen eller organisationen. För att ett bifallsbeslut ska kunna ändras till nackdel för den det gäller så krävs tvingande säkerhetsskäl, återkallelseförbehåll eller att beslutet uppkommit på grund av vilseledande information från den som beslutet gäller. Att beslut i förvaltningsrättsliga flerpartsmål i vissa fall kan anses äga negativ rättskraft har i doktrinen motiverats av främst trygghetsskäl, eftersom den vinnande parten bör kunna förlita sig på beslutets giltighet.